Αρχική σελίδα Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία Βιβλίο Συνδέσεις
Υποχρεώσεις εργοδότη  Σύμφωνα με το ΚΕΦ.Γ', Άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να  εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των τρίτων. Οι γενικές αρχές πρόληψης τις οποίες οφείλει να ακολουθεί, είναι οι εξής: 1. Αποφυγή των κινδύνων  2. Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν  3. Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο  4. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο.  5. Προγραμματισμός της πρόληψης προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας  6. Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους  7. Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις 8. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους  Βάσει των ανωτέρω αρχών πρόληψης, ο εργοδότης υποχρεούται:  1. Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 2. Να καταρτίζει πρόγραμμα πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και να επιδιώκει την βελτίωση των υφισταμένων καταστάσεων.  3. Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους. 4. Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. 5. Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους επαγγελματικούς κινδύνους που υπάρχουν στην εργασία τους.  6. Να εξασφαλίζει την συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων.  7. Να διευκολύνει την επιμόρφωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.  8. Να κάνει ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. ή/και Γ.Ε., χωρίς αυτό να θίγει την αρχή της αρχή ευθύνης του εργοδότη. 9. Να έχει στην διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία.  10. Να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζομένων επαρκή απαλλαγή από την εργασία, χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και τα αναγκαία μέσα προκειμένου να μπορούν να  εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις. Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία συνολικά για όλους δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 1/3 του  ελάχιστου χρόνου απασχόλησης του ΤΑ. Στον χρόνο αυτό δεν προσμετράται ο χρόνος των συνεδριάσεων.  11. Να αναγγέλλει εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήματα στις αρμόδιες αρχές (επιθεωρήσεις εργασίας, πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος).  12. Να θεωρεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας Βιβλίο υποδείξεων και Συμβουλών Τ.Α. και Γ.Ε. 13. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος, καθώς και κατάλογο εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια ανικανότητα  εργασίας εργαζομένου μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.  14. Να τηρεί Βιβλίο συντήρησης και ελέγχου των συστημάτων ασφαλείας. Υποχρεώσεις και καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας  1. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. 2. Συντάσσει σε συνεργασία με το Γιατρό Εργασίας, όπου υπάρχειγραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων και τηθέτει στη διάθεση του εργοδότη. 3. Συμβουλεύει σε θέματα: σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, ατομικών  μέσων προστασίας,διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.  4. Ελέγχει την ασφάλεια: των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν τη λειτουργία τους, των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.  5. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας τηςεργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων. 6. Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και μεριμνά για τη βελτίωσή τους. 7. Καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας, γραπτές υποδείξεις των οποίων ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.  Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας : http://www.elinyae.gr  

Ασφάλεια στην εργασία

Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού  σε όλη την Κρήτη Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  Νεκτάριος Κουμαντάκης Θουκυδίδου 29, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71307 Τηλ : 6946 170679  |  e-mail : services@koumantakis-engineer.gr