Αρχική σελίδα Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία Βιβλίο Συνδέσεις
Εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων Ισχύει το Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 150/Α/9-7-70) με τις τροποποιήσεις του. Απαγορεύεται η ίδρυση και η λειτουργία πρατηρίου στις ακόλουθες περιπτώσεις :   α. Όταν oι θέσεις των αντλιών, δεξαμενών καυσίμων και επιστομίων εξαεριώσεως απέχουν απόσταση μικρότερη των 20 m από εστίας φλογός ή οιασδήποτε μορφής εναύσματος.  Εφ' όσον  οι εστίες πυρός ευρίσκονται εντός κτίσματος, η απόσταση αυτή μετρείται από των ως άνω θέσεων μέχρι των πλησιέστερων σημείων των ανοιγμάτων αυτού, (θυρών, παραθύρων κ.λπ.).  Η  προϋπόθεση αυτή της αποστάσεως των 20 m δεν είναι υποχρεωτική προκειμένου περί εστιών εστιατορίων, κλιβάνων, αρτοποιείων και λεβητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων, εφ' όσον  αυτές εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος, μη έχοντος άμεση επικοινωνία μετά του προ του πρατηρίου χώρου εγκαταστάσεως των αντλιών και δεξαμενών καυσίμων.  β. σε θέσεις που απέχουν, από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως  αριθμού ατόμων, καθώς και κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων χώρων συγκέντρωσης κοινού των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα, απόσταση μικρότερη από  200m μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής  του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως.  γ. Σε μικρότερη των 200 m απόσταση μεταξύ του περιγράμματος αρχαιολογικών χώρων και του πρατηρίου.  δ. Επί των εθνικών οδών του βασικού δικτύου όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρατηρίων ορίζεται σε 10 km, επιτρέπεται, μετά την ίδρυση σύμφωνα με το παρόν ενός (του πρώτου)  πρατηρίου, η ίδρυση και άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε συνεχόμενα οικόπεδα που έχουν ελάχιστη πρόσοψη στην οδό 80m, ώστε να δημιουργηθεί ομάδα πρατηρίων  που να εκτείνονται 500m το πολύ πριν ή και μετά το αρχικό.  ε Επί των εθνικών οδών του δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου καθώς και του επαρχιακού δικτύου, όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρατηρίων ορίζεται σε 3 km, επιτρέπεται, μετά την  ίδρυση σύμφωνα με το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η ίδρυση και άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε συνεχόμενα οικόπεδα που έχουν ελαχίστη πρόσοψη στην  οδό 50m ή 40m, αντίστοιχα, ώστε να δημιουργηθεί ομάδα πρατηρίων που να εκτείνονται 500m, το πολύ πριν ή και μετά το αρχικό.   στ. Σε απόσταση μικρότερη των 20m από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.    Χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα χρήσης του γηπέδου για ίδρυση πρατηρίου.  β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε 5 αντίγραφα, σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 και σε ακτίνα 200 m. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το γήπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις του, το  μήκος του προσώπου του, το οποίο πρόσωπο θα ανήκει σε ενιαία αυτοτελή ιδιοκτησία, η οικοδομική γραμμή, η ενδεικτική θέση του πρατηρίου με τα πλάτη των οδών, καθώς και τα είδη των  γειτονικών κτισμάτων.  Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος, όπως νοσηλευτικά ιδρύματα, αρχαιολογικοί χώροι, εργοστάσια ή αποθήκες  εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, εκπαιδευτήρια, κινηματογράφοι, θέατρα, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν φλόγα, αγωγοί υψηλής τάσης της ΔΕΗ, κ.λπ.  γ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία  € 30.  δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι:  i.    δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων ii._δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του Ν. 3421/2005 Α' 302),  ε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 1599/1986, ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου για την ίδρυση του  πρατηρίου. στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/1986 Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το  πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. ζ) Προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.  η) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης σε 4 αντίγραφα, σε κλίμακα 1:200 ή 1:500, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του  γηπέδου του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων καθώς και η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό. Στο σχέδιο αυτό  σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και οι τροχιές των οχημάτων κατά την κίνηση  τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Επίσης, για τα κτίρια υπάρχει τουλάχιστον μια τομή και σημειώνονται όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον φέροντα οργανισμό και τα  στοιχεία πλήρωσης αυτών.  θ) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 4 αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου  εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετική σήμανση, προ-κειμένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξη τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι  εξής εγκαταστάσεις : Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.  ι) Σχέδια λεπτομερειών σε 4 αντίγραφα σε κλίμακα 1:50 ή 1:20, των εξής εγκαταστάσεων: •Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους ή για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα  υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους.  •Υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσωματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.  •Βορβοροσυλλέκτης - Βόθρος. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο κατασκευής και την μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων.  •Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο ηλεκτρολογικής σύνδεσης.  •Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.  •Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο απαιτείται μόνο σε περίπτωση έδρασης επί αντικραδασμικής βάσης και περιλαμβάνει διαστάσεις και τρόπο έδρασης. •Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει την θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων (modem).  Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας 2 ετών και μπορεί να παραταθεί για 2 έτη ακόμη, εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/1986 του επιβλέποντος μηχανικού ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής της οικοδομής ή της διαμόρφωσης του προ του πρατηρίου χώρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις  μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα 3 μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών.   Χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, πριν την λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.  β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόμο μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού που επέβλεψε την εκτέλεση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα έργα του πρατηρίου εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι της άδειας ίδρυσης και του  παρόντος διατάγματος.  γ) Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση) για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό εκτελέσθηκε καλώς.  δ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, σε ισχύ, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την  πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.  ε) Άδεια οικοδομής (ανέγερση ή αλλαγή χρήσης). στ)Αποδεικτικό καταθέσεως στο ΤΕΕ ή στα παραρτήματα αυτού ή στην εξουσιοδοτημένη προς τούτο Τράπεζα της αμοιβής επίβλεψης του Διπλωματούχου Μηχανικού ή της Τεχνικής  Εταιρείας ή του Τεχνολόγου Μηχανολόγου, με τη διαδικασία που ορίζεται υπό του Β.Δ._30/31.5.1965 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.  ζ) Αποδεικτικό καταθέσεως των υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων οριζομένων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ κρατήσεων επί της ως άνω αμοιβής επίβλεψης.  η) Αποδεικτικό προκαταβληθέντος στην αρμόδια ΔΟΥ φόρου επί της αμοιβής του κατά τα ανωτέρω διπλωματούχου μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του Τεχνολόγου Μηχανολόγου για  την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του πρατηρίου.  Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου είναι αόριστης χρονικής ισχύος.
Εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων Ισχύει το Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) με τις τροποποιήσεις του. Απαγορεύεται η ίδρυση και η λειτουργία πρατηρίου στις ακόλουθες περιπτώσεις :   α) 30m από στάσεων λεωφορείων ή άλλων συγκοινωνιακών μέσων που δεν μπορούν να μετατοπισθούν. Η απόσταση αυτή μετράται μεταξύ της στάσης και του μέσου της εισόδου ή  εξόδου του πρατηρίου. Σε περίπτωση διαμορφουμένης εσοχής στάσεως η απόσταση μετράται από το πλησιέστερο προς το πρατήριο άκρο της εσοχής.  β) 20m από αποθηκών εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. Η απόσταση στην περίπτωση αυτή μετράται μεταξύ του κέντρου της νησίδας των αντλιών ή του φρεατίου των δεξαμενών ή της  προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως και του περιμετρικού τοίχου του κτιρίου της αποθήκης.  γ) 200m από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκπαιδευτηρίων, ανεξάρτητα αριθμού ατόμων,  καθώς και κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων χώρων συγκεντρώσεως κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση  (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως.   δ) 500, 250 και 150 μέτρων σε περιοχές με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή πάνω από 15.000, μεταξύ 3.000 και 15.000 και κάτω από 3.000 κατοίκους αντίστοιχα από άλλο  πρατήριο, νόμιμα ιδρυμένο ή υπό ίδρυση, εφόσον πρόκειται για την ίδια πλευρά της οδού ή των μισών των αντιστοίχων παραπάνω αποστάσεων, εφόσον πρόκειται για την απέναντι  πλευρά οδού μοναδικής κατεύθυνσης ή οδού δύο κατευθύνσεων, χωρίς όμως μόνιμη διαχωριστική των δύο κατευθύνσεων νησίδα.  Οι αποστάσεις αυτές μετρούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού και μεταξύ των πλησιέστερων σημείων εισόδου ή εξόδου των δύο πρατηρίων, δηλαδή του υπό ίδρυση και του  άλλου, νόμιμα ιδρυμένου ή υπό ίδρυση.  ε) 100m από του περιγράμματος ορατών αρχαιολογικών χώρων. Η απόσταση εν προκειμένω μετράται μεταξύ των πλησιέστερων σημείων του ως άνω περιγράμματος και του  περιγράμματος της κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου. Η ίδρυση πρατηρίου δύναται να επιτραπεί και σε μικρότερη απόσταση, εφ' όσον το εγκρίνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα χρήσης του γηπέδου για ίδρυση πρατηρίου.  β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε 4 αντίγραφα, σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 και σε ακτίνα 200 m από τα όρια του οικοπέδου. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο του  πρατηρίου, η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή μόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου και τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και διαχωριστικών νησίδων) καθώς και οι  φορές των λωρίδων κυκλοφορίας, μόνο μπροστά από το πρατήριο. Σημειώνονται επίσης γενικά τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και επακριβώς τυχόν ύπαρξη των εγκαταστάσεων και  στοιχείων του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 6.  γ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία €30.  δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 1599/1986, ότι:  i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων ii. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 Α' 302) ε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 1599/1986, ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου για την ίδρυση  του πρατηρίου.  στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/1986 Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το  πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι η θέση είναι κατάλληλη για την ίδρυση της εγκατάστασης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. ζ) Προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.  η) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης σε 4 αντίγραφα, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του  οικοπέδου του πρατηρίου καθώς και η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία  του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και οι τροχιές των οχημάτων κατά την κίνησή τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Επίσης για τα κτίρια  υπάρχει τουλάχιστον μία τομή και σημειώνονται όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον φέροντα οργανισμό και τα στοιχεία πλήρωσης αυτών.   θ) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 4 αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου  εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα, προκειμένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξή τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους,  οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.   ι) Σχέδια λεπτομερειών σε 4 αντίγραφα σε κλίμακα 1:50 ή 1:20, των εξής εγκαταστάσεων : • Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους ή για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του  περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους.   • Υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσωματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της δεξαμενής.   • Βορβοροσυλλέκτης - Βόθρος. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο κατασκευής και την μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων.   • Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο ηλεκτρολογικής σύνδεσης.   • Αυτόματα πλυστικά μηχανήματα. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.   • Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο απαιτείται μόνο σε περίπτωση έδρασης επί αντικραδασμικής βάσης και περιλαμβάνει διαστάσεις και τρόπο έδρασης. • Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει την θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες  καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων (modem).   Τα σχεδιαγράμματα υποβάλλονται διπλωμένα σε μέγεθος Α4, υπογεγραμμένα από τον συντάξαντα αυτά σύμφωνα με τον νόμο διπλωματούχο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό, έχουν  σημανθεί δεόντως και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις Τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής αν απαιτείται.  ια) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε 3 αντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, οι επί μέρους  εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, συνταγμένη και υπογεγραμμένη από τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο  διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ή πτυχιούχο τεχνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας.  ιβ) Προϋπολογισμό δαπάνης σε 3 αντίγραφα, για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή λειτουργίας όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του πρατηρίου,  συνταγμένος και υπογεγραμμένος από τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας (ή διπλωματούχο  Μηχ/κο ή Τεχνολόγο Μηχ/κό άλλης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα). ιγ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία € 30 για κάθε αντλία ή διανομέα, συνυπολογιζομένου και του αρχικού παραβόλου. Το ισόποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και  στην περίπτωση ύπαρξης διακεκριμένου χώρου εγκατάστασης πλυντηρίου - λιπαντηρίου, ανεξάρτητα από τον μηχανολογικό εξοπλισμό.   ιδ) Έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αυτή δεν είναι ο οικείος Δήμος ή  Κοινότητα, για την έκδοση της έγκρισης αυτής θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Δήμου ή της Κοινότητας. Εάν παρέλθει από την υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια δημοτική  αρχή, χρόνος μεγαλύτερος των 60 ημερών και δεν έχει δοθεί απάντηση, θεωρείται ότι είναι θετική και προχωρεί η διαδικασία χορήγησης της άδειας. ιε) Αποδεικτικό ενημερότητας της ετήσιας συνδρομής του Διπλωματούχου Μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας προς το ΤΕΕ ή της αντίστοιχης συνδρομής του Τεχνολόγου Μηχανικού  προς την ΕΕΕΜ και βεβαίωση καταβολής εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ.  Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας 2 ετών και μπορεί να παραταθεί για 2 έτη ακόμη Χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, πριν την λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.  β) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόμο μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού που επέβλεψε την εκτέλεση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα έργα του πρατηρίου εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι της άδειας ίδρυσης και του παρόντος διατάγματος.  γ) Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση) για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό εκτελέσθηκε καλώς.  δ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, σε ισχύ, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του.Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από  την πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.  ε) Άδεια οικοδομής (ανέγερση ή αλλαγή χρήσης). στ)Αποδεικτικό καταθέσεως στο ΤΕΕ ή στα παραρτήματα αυτού ή στην εξουσιοδοτημένη προς τούτο Τράπεζα της αμοιβής επίβλεψης του Διπλωματούχου Μηχανικού ή της Τεχνικής  Εταιρείας ή του Τεχνολόγου Μηχανολόγου, με τη διαδικασία που ορίζεται υπό του 30/31.5.1965 β.δ/τος όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.  ζ) Αποδεικτικό καταθέσεως των υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων οριζομένων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ κρατήσεων επί της ως άνω αμοιβής επίβλεψης.  η) Αποδεικτικό προκαταβληθέντος στην αρμόδια ΔΟΥ φόρου επί της αμοιβής του κατά τα ανωτέρω διπλωματούχου μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του Τεχνολόγου Μηχανολόγου  για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του πρατηρίου.  Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου είναι αόριστης χρονικής ισχύος
Βάσει των τροποποιήσεων που εισήγαγε το Π.Δ. 118/2006, στον τομέα του ελέγχου των διαρροών καυσίμων, την 15η Απριλίου 2009 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η  υπουργική απόφαση αριθ. οικ. 20155/1268 (ΦΕΚ 705/Β). Στην απόφαση αυτή ορίζονται οι χρονικές προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν από τους ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων  ώστε να προσαρμοστούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των πρατηρίων στο Π.Δ. 118/2006.   Όλοι οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων έως την 15η Οκτωβρίου του 2010 υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών βεβαίωση μηχανικού με πλήρη  καταγραφή των δεξαμενών του πρατηρίου, όπου αναγράφονται :  τύπος δεξαμενής   κατασκευαστής δεξαμενής  χρονολογία δεξαμενής  όγκος δεξαμενής  διάμετρος δεξαμενής  μήκος δεξαμενής  πάχος ελάσματος δεξαμενής  Παλαιές υπόγειες δεξαμενές Όλες οι παλαιές υπόγειες δεξαμενές που έχουν εγκατασταθεί πριν την 16η Ιουνίου 2006 είναι τοποθετημένες εντός περιβλήματος από σκυρόδεμα και είναι μεταλλικές απλού  τοιχώματος. Η προσαρμογή τους στα νέα πρότυπα που έθεσε το Π.Δ. 118/2006 θα πραγματοποιηθεί ως εξής :  1. Ηλικία δεξαμενής μεγαλύτερη ή ίση των 10 ετών Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου στάθμης δεξαμενών (Auto Tank Gauging) με συναγερμό για συνεχή καταμέτρηση στάθμης και ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής.  Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου διαρροών με φρεάτια ελέγχου διαρροών (monitoring wells). Απαιτούνται 4 monitoring wells ανά συγκρότημα δεξαμενών. Αν το σύστημα δεν  συνοδεύεται με σύστημα συναγερμού διαρροών, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται στην εβδομαδιαία καταγραφή της στάθμης και αποστολή κάθε εξάμηνο των αποτελεσμάτων,  συνοδεία τεχνικής έκθεσης από μηχανικό, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.  προθεσμίες    δεξαμενές συνολικού όγκου μεγαλύτερου των 50 m3 : 15 Απριλίου 2011  δεξαμενές συνολικού όγκου μικρότερου των 50 m3 : 15 Απριλίου 2012  2. Ηλικία δεξαμενής μικρότερη των 10 ετών  Αν δεν έχει τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου διαρροών (A.T.G. ή monitoring wells) ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται κάθε εξάμηνο να υποβάλλει τις παραλαβές, πωλήσεις, τα  υπόλοιπα λογιστικών ελλειμμάτων και τα υπόλοιπα των φυσικών ελλειμμάτων, συνοδεία τεχνικής έκθεσης από μηχανικό, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.  προθεσμία   άμεσα, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που διαθέτουν σύστημα ATG.  Απαιτείται περιοδικός έλεγχος στεγανότητας όλων των υφιστάμενων υπόγειων δεξαμενών από μηχανικό.   i. Διενεργείται αρχικός έλεγχος προθεσμίες    δεξαμενές συνολικού όγκου μεγαλύτερου των 50 m3 : 15 Απριλίου 2010  δεξαμενές συνολικού όγκου μικρότερου των 50 m3 : 15 Απριλίου 2011  ii. Επανέλεγχος κάθε 5ετία * Ως ηλικία δεξαμενής ορίζεται το χρονικό διάστημα σε έτη από το έτος χορήγησης της πρώτης άδειας λειτουργίας ή της ανανέωσης της   άδειας λειτουργίας. Αντικατάσταση παλαιάς δεξαμενής με νέα πλαστική ή μεταλλική Σε κάθε αλλαγή δεξαμενής υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τεχνική έκθεση από μηχανικό όπου περιγράφεται η εγκατάσταση.  Υπάρχουν 3 μέθοδοι εγκατάστασης της νέας δεξαμενής σύμφωνα με τη νομοθεσία :  Α. Δεξαμενή μονού τοιχώματος      Ακολουθείται μία από τις παρακάτω δύο πρακτικές :     1. Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου στάθμης δεξαμενής A.T.G. με σύστημα συναγερμού για συνεχή καταμέτρηση και ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής.       2. Κατασκευή φρεατίων ελέγχου διαρροών (monitoring wells) εξοπλισμένων με αισθητήρες ελέγχου ατμών υδρογονανθράκων και συναγερμό στην περίπτωση διαρροής.  Β. Δεξαμενή διπλού τοιχώματος  Η δεξαμενή πρέπει να εξοπλίζεται με αισθητήρα ελέγχου του διακένου της δεξαμενής, συνδεδεμένο σε πίνακα ελέγχου με συναγερμό. Η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου στάθμης  δεξαμενής A.T.G. είναι προαιρετική. προθεσμία  :  άμεσα, με κάθε αντικατάσταση δεξαμενής  Φρεάτια δεξαμενών  Απαιτείται η στεγανοποίηση όλων των φρεατίων των δεξαμενών ώστε να λειτουργούν ως περίβλημα ανάσχεσης διαρροών. Η στεγανοποίηση αυτή μπορεί να γίνει με τσιμεντοκονία, με  επάλειψη ειδικού στεγανοποιητικού ή με την εγκατάσταση νέων στεγανών μεταλλικών ή πλαστικών φρεατίων. Οι εργασίες στεγανοποίησης αποδεικνύονται με φωτογραφικό υλικό και  υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη. Απαιτείται  τροποποίηση της άδειας λειτουργίας. προθεσμία : 15 Απριλίου 2011  Στις περιπτώσεις όπου : - αντικαθίσταται δεξαμενή - ανακατασκευάζεται η πλατφόρμα - τροποποιούνται οι σωληνώσεις συμπεριλαμβανομένου του φρεατίου της δεξαμενής  πρέπει το νέο φρεάτιο που κατασκευάζεται να είναι στεγανό ώστε να λειτουργεί ως περίβλημα ανάσχεσης διαρροών. Οι εργασίες στεγανοποίησης αποδεικνύονται με φωτογραφικό  υλικό και υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη. Απαιτείται  τροποποίηση της άδειας λειτουργίας. προθεσμία : άμεσα, με κάθε αντικατάσταση ή τροποποίηση  Φρεάτια αντλιών Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης στη νησίδα των αντλιών για εργασίες όπως αναδιάταξη νησίδων ή αντικατάσταση αντλιών πρέπει να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των φρεατίων  ώστε να λειτουργούν ως περίβλημα ανάσχεσης διαρροών.   προθεσμία : άμεσα, με κάθε αναδιάταξη ή αντικατάσταση   Σωληνώσεις από τις δεξαμενές προς τις αντλίες Σε κάθε περίπτωση ανακατασκευής της πλατείας (πλατφόρμας)  υπεράνω των μεταλλικών σωληνώσεων, επιβάλλεται η αντικατάσταση τους, εφόσον αυτές δεν είναι νέων  προδιαγραφών.   προθεσμία : άμεσα, με κάθε αντικατάσταση των σωληνώσεων 

Πρατήρια καυσίμων

Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού  σε όλη την Κρήτη Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  Νεκτάριος Κουμαντάκης Θουκυδίδου 29, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71307 Τηλ : 6946 170679  |  e-mail : services@koumantakis-engineer.gr