Αρχική σελίδα Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία Βιβλίο Συνδέσεις
Θεμελιακή γείωση Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής. Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30x3,5 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεμελίων του κτιρίου (θεμελιακή γείωση)  προκειμένου να επιτευχθούν:  • Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης. • Αντοχή στο χρόνο από πλευρά διάβρωσης του γειωτή.  • Ευκολία στη δημιουργία κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων.  Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0 ΟΗΜ. Το πρότυπο HD384 δεν κάνει υποχρεωτική ούτε απαιτεί την θεμελιακή γείωση. Με βάση την παράγραφο 542.2.1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι ηλεκτροδίων γείωσης. Η απαίτηση και η  υποχρέωση για την θεμελιακή γείωση δημιουργείται στα νέα κτίρια από Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες υπερκαλύπτουν το πρότυπο: 1. Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004 και έβαλε σε πλήρη ισχύ από 05/03/2006 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Στο άρθρο 2 ορίζει για βασική γείωση την θεμελιακή. 2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006  Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1222 της 05.092006 και τέθηκε σε άμεση ισχύ. Στο άρθρο 2 ορίζει σαν βασική γείωση την θεμελιακή και ορίζει προθεσμία για ενημέρωση του κτιριοδομικού κανονισμού.  3. Η Aπόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006 η  οποία θέτει την θεμελιακή γείωση υποχρεωτική όπως επίσης και τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος. Η απόφαση αυτή βρίσκεται στο δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ 57 της 24/1/2007 Με αυτήν τροποποιείται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός και καθιερώνεται η θεμελιακή γείωση σαν υποχρεωτική. Για τις απαιτήσεις και για τον τρόπο κατασκευής της θεμελιακής γείωσης ο ΕΛΟΤπροετοιμάζει νέο ελληνικό πρότυπο.
Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βάσει του προτύπου HD 384  Για τις εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, στο μέρος 6 του προτύπου, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και επανελέγχου των ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων. Στο ίδιο μέρος αναφέρεται και η ανάγκη τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων. Συνήθως ο έλεγχος και ο επανέλεγχος μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης με βάση το πρότυπο  ΕΛΟΤ HD 384 θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία μέρη: 1. Οπτική επιθεώρηση  2. Μετρήσεις και δοκιμές 3. Τεκμηρίωση. 1. Οπτική επιθεώρηση  Σκοπός της διενέργειας της οπτικής επιθεώρησης πρέπει να είναι η εξακρίβωση ότι το μόνιμα συνδεδεμένο ηλεκτρολογικό υλικό: Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ασφαλείας των αντίστοιχων προτύπων του υλικού. Αυτό μπορεί να εξακριβωθεί από την επισήμανση του υλικού ή από σχετικά πιστοποιητικά.  Έχει επιλεγεί και εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν παρουσιάζει ορατές βλάβες που να επιδρούν δυσμενώς στην ασφάλεια. Ότι εφαρμόζονται τα βασικά μέτρα προστασίας από τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου, ανάλογα με τα εφαρμοζόμενα μέτρα προστασίας έναντι της άμεσης και έναντι έμμεσης επαφής.  Ότι έχει πραγματοποιηθεί σωστά η κύρια ισοδυναμική σύνδεση όλων των ξένων αγώγιμων στοιχείων του κτιρίου. Ότι εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Ότι έχει γίνει σωστή επιλογή και ρύθμιση των διατάξεων προστασίας με βάση τη διατομή και τον τρόπο εγκατάστασης των γραμμών.  Ότι έχει γίνει σωστή επιλογή των διατάξεων απομόνωσης και διακοπής, αλλά και των θέσεων όπου πρέπει να υπάρχουν τέτοιες διατάξεις, καθώς και ορθή επιλογή ίου κατάλληλου  υλικού και ορθή τοποθέτησή του.  Σχετικά με τη σωστή επιλογή των αγωγών για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εγκατάστασης θα πρέπει να διαπιστώνεται: Αν είναι οι διατομές σωστές με βάση τα φορτία και την πτώση τάσεως. Αν είναι σωστά τοποθετημένοι και στερεωμένοι οι αγωγοί, χωρίς φθορές στη μόνωση.  Αν υπάρχει σήμανση αγωγών κι αν χρησιμοποιούνται σωστά οι χρωματικοί κώδικες.  Αν έχουν γίνει σωστά οι διακλαδώσεις. Σχετικά με τη σωστή επιλογή και την εγκατάσταση των κατάλληλων κάθε φορά ηλεκτρολογικών υλικών, θα πρέπει να διαπιστώνεται: Αν είναι σωστά συνδεδεμένα και στερεωμένα.  Αν υπάρχει σήμανση του σκοπού και της χρήσης τους.  Αν είναι τοποθετημένα μακριά από πηγές θερμότητας και από εύφλεκτα υλικά. Αν είναι σε καλή κατάσταση (χωρίς σκουριές, σκόνες και ακαθαρσίες). Θα πρέπει να ελέγχεται επίσης οπτικά: Ότι υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης του ουδέτερου αγωγού και των αγωγών προστασίας και ότι υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης των κυκλωμάτων.  Ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός κυκλωμάτων. Ότι υπάρχουν τα απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα και πινακίδες. Ότι υπάρχει επάρκεια των συνδέσεων των αγωγών.  Ότι υπάρχει και είναι αποδεκτή η δυνατότητα πρόσβασης για τη συντήρηση και την εκτέλεση χειρισμών ή για την αναγνώριση. Σχετικά με την οπτική επιθεώρηση των γειώσεων και των ισοδυναμικών συνδέσεων θα πρέπει:  Να είναι επισκέψιμο και επιθεωρήσιμο το σημείο ή τα σημεία σύνδεσης του ηλεκτροδίου ή των ηλεκτροδίων γείωσης, καθώς και ο κύριος ακροδέκτης ή ο ζυγός γείωσης. Να είναι συνδεδεμένοι όλοι οι αγωγοί προστασίας στους πίνακες.  Να είναι η κύρια ισοδυναμική σύνδεση της εγκατάστασης εύκολα επισκέψιμη, σωστά στερεωμένη και οι συνδέσεις σίγουρες. Να είναι οι αγωγοί προστασίας με σωστή διατομή, σωστή σήμανση και προβλεπόμενο χρωματισμό.  2. Μετρήσεις και δοκιμές Με τη χρήση ειδικών οργάνων μέτρησης λαμβάνονται τιμές μετρήσεων με τις οποίες μπορεί να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας και η κατάσταση της  εγκατάστασης. Κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν προκύπτουν κίνδυνοι για την εγκατάσταση, τις συσκευές και το προσωπικό. Oι αναγκαίες μετρήσεις είναι: Δοκιμή και εξακρίβωση της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των αγωγών κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης. Σκοπός της είναι να βεβαιώσει την καλή  συνέχεια της αγώγιμης διαδρομής, από το σημείο σύνδεσης μιας ηλεκτρικής συσκευής στον αγωγό προστασίας μέχρι τη γείωση.   Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της εγκατάστασης. Σφάλματα στη μόνωση μπορούν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις, κινδύνους και προβλήματα. Οι διαρροές  ρεύματος, εκτός από την αδικαιολόγητη κατανάλωση ενέργειας, μπορούν να δημιουργήσουν διακοπή τροφοδοσίας από τη λειτουργία των διατάξεων προστασίας, όπως επίσης  υπερφορτίσεις έως και πυρκαγιές. Όσο πιο έγκαιρα διαπιστωθούν οι αστοχίες στη μόνωση, τόσο μικρότερες θα είναι οι δυσμενείς επιδράσεις τους. Μετρήσεις για την εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας έναντι  ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης ορίζεται λεπτομερώς στο πρότυπο.   3. Τεκμηρίωση των ελέγχων   Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου ή του επανελέγχου, το πρότυπο απαιτεί να συντάσσεται πρωτόκολλο στο οποίο θα καταγράφονται τα αποτελέσματα των ελέγχων.  Στον έλεγχο ή στον επανέλεγχο μιας εγκατάστασης με βάση το νέο πρότυπο θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση.  Εφόσον εντοπίζονται προβλήματα, επικίνδυνες κακοτεχνίες ή ασθενή σημεία στην εγκατάσταση (τα οποία μπορούν να προξενήσουν κινδύνους ή βλάβες), θα πρέπει να περιγράφονται  ξεκάθαρα και να αιτιολογούνται οι αποκλίσεις με βάση το πρότυπο. Βέβαια, στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται άμεσα ενημέρωση του τελικού χρήστη, διόρθωση των κακοτεχνιών και νέος  έλεγχος το ταχύτερο. Αναμενόμενα οφέλη από την καθιέρωση των ελέγχων :  Βελτίωση της ποιότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη. Ελαχιστοποίηση βλαβών, πυρκαγιών και ατυχημάτων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Διασφάλιση των ιδιοκτητών και των ασφαλιστικών εταιριών σχετικά με την ποιότητα των εγκαταστάσεων.
Μελέτη  ηλεκτρικής εγκατάστασης Μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να προηγείται η μελέτη αυτής η οποία θα βασίζεται στους κανονισμούς, στους κανόνες της ορθής τεχνικής και στις προτιμήσεις του χρήστη της εγκατάστασης. Σήμερα υπάρχει πληθώρα λογισμικών που με τη χρήση του Η/Υ βοηθούν τον μελετητή μηχανικό στη συγγραφή μιας μελέτης. Επίσης, τα ηλεκτρολογικά υλικά των εταιρειών μπορούν να προσφέρουν  λύσεις εκεί που ζητούνται, απλοποιώντας την διαδικασία της μελέτης, της κατασκευής αλλά και της τελικής χρήσης της εγκατάστασης. Αυτό που κάνει μια μελέτη να ξεχωρίζει είναι η τεχνικά ορθή διατύπωση της, η παροχή ολοκληρωμένων σχεδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης και η οικονομοτεχνική αποτύπωση της εγκατάστασης ώστε  να ξέρει ο πελάτης το κόστος της και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.  Τέλος, την σημερινή εποχή σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης αφορά η δομημένη καλωδίωση, για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεόρασης, τηλεφώνου και αυτοματισμού μιας  εγκατάστασης.
Οι απαιτήσεις μιας εγκατάστασης εξαρτώνται από το είδος της. Έτσι, σε μια οικία κύριος σκοπός μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι η ευκολία του χρήστη. Σε μια  βιομηχανία όμως κύριο μέλημα πρέπει να είναι η σωστή διαχείριση της ενέργειας και η σωστή κατανομή  των ηλεκτρικών φορτίων στο χώρο της βιομηχανίας.  Πάντως και στις δύο περιπτώσεις κοινός παρανομαστής πρέπει να είναι η ασφάλεια !

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού  σε όλη την Κρήτη Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  Νεκτάριος Κουμαντάκης Θουκυδίδου 29, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71307 Τηλ : 6946 170679  |  e-mail : services@koumantakis-engineer.gr