Αρχική σελίδα Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία Βιβλίο Συνδέσεις
Είδη χώρων στάθμευσης Στεγασμένοι Στεγασμένος χώρος στάθμευσης θεωρείται κάθε εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει χώρο ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 100 τμ. Ωφέλιμη επιφάνεια νοείται η οριζόντια επιφάνεια (κλίση έως 4%) η οποία περιβάλλεται από τις εσωτερικές επιφάνειες των τοιχωμάτων και υπολογίζεται ως το άθροισμα των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μη λαμβάνοντας υπόψη χώρους όπως  πλυντήριο, γραφεία,WC. Οι στεγασμένοι χώροι μπορεί να είναι είτε υπόγειοι, είτε ισόγειοι, είτε σε ορόφους ειδικά σχεδιασμένων. Υπόγειος χώρος στάθμευσης θεωρείται όταν το επίπεδο  στάθμευσης βρίσκεται πάνω από 1,3m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ισόγειος θεωρείται ο σταθμός που το επίπεδο στάθμευσης βρίσκεται έως 60cm πάνω από το ύψος του  πεζοδρομίου.  Υπαίθριοι Υπαίθριος χώρος στάθμευσης θεωρείται ο σταθμός σε ακάλυπτο χώρο ιδιόκτητο ή μισθωμένο. Η χωρητικότητα του υπολογίζεται βάσει της θεώρησης ότι ένα αυτοκίνητο απαιτεί 20 τ.μ.  Συνιστάται σε μεγάλους μεγέθους χώρους στάθμευσης να προβλέπονται θέσεις στάθμευσης επιφάνειας 20% της συνολικής επιφάνειας για μεγάλα οχήματα.  Ύψος χώρων στάθμευσης Μεταξύ οροφής και δαπέδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,2m, ενώ μεταξύ δαπέδων και δοκών τουλάχιστον 1,9m. Για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης απαιτούνται επιπλέον 25cm.   Είσοδος - έξοδος Οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους σταθμοί θα πρέπει να έχουν χωριστή είσοδο και έξοδο των οχημάτων, πλάτους τουλάχιστον 3m για αυτοκίνητα πλάτους έως 2m και 3,5m για αυτοκίνητα  μεγαλύτερου πλάτους.   Στους μικρούς και μέσου μεγέθους σταθμούς δύναται να υφίσταται κοινός διάδρομος εισόδου και εξόδου πλάτους 3m και 4,5m αντίστοιχα.  Μελέτη πυρασφάλειας Τοποθετείται δίκτυο διανομής νερού και επαρκής αριθμός κρουνών. Σε σταθμούς μεσαίου και μεγάλου μεγέθους που βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία ή κάτω από γραφεία, κατοικίες και  ξενοδοχεία, απαιτείται σύστημα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης στην οροφή. Επίσης, τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες.  Επιβάλλεται η ύπαρξη δύο εξόδων κινδύνου. Επιτρέπεται μόνο μία έξοδος κινδύνου σε μονώροφους χώρους στάθμευσης που βρίσκονται σε υπόγειο, ισόγειο ή στο πρώτο όροφο, εφόσον η  ευθεία απόσταση απροστάτευτης όδευσης δεν ξεπερνά τα 12m. Η μέγιστη πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι 45m. Απαιτούμενοι χώροι Χώρος για το προσωπικό, γραφεία, WC, ταμείο, ηλεκτροστάσιο, μηχανοστάσιο αερισμού, αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, αντλιοστάσιο λυμάτων και αποστράγγισης. Στην περίπτωση κλειστών  χώρων στάθμευσης ο εξαερισμός και το ενδεχόμενο κλιματισμού ή θέρμανσης του χώρου είναι στοιχεία που πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.   Σήμανση  Πέραν της ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών, η σήμανση παρέχει πληροφορίες για τις εξόδους, την όδευση προς το ταμείο, τα WC κτλ. Περιλαμβάνει πινακίδες  σήμανσης σε ύψος 1,2m που τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία του χώρου. Στη είσοδο του σταθμού και σε σημείο ορατό από την οδό προσπέλασης θα πρέπει να τοποθετείται φωτεινή  πινακίδα με ένδειξη περί του βαθμού πληρότητας του σταθμού. Στο δάπεδο ορίζονται τα όρια της κάθε θέσης στάθμευσης και η αρίθμηση της, ενώ στο χώρο κυκλοφορίας των οχημάτων  τοποθετούνται βέλη κατεύθυνσης. Για τα Α.Μ.Ε.Α. απαιτείται ιδιαίτερη σήμανση. Στοιχεία κατασκευής Φέροντα στοιχεία : Οι πλάκες και τα υποστυλώματα θα πρέπει να έχουν επαρκή πυραντίσταση. Προτιμούνται κατασκευές από σκυρόδεμα με τα κατακόρυφα στοιχεία να είναι κυκλικής  διατομής για καλύτερη ορατότητα. Δάπεδο : Πρέπει να είναι αντιολισθητικό. Συνήθως κατασκευάζεται από σκυρόδεμα ή επίστρωση ρητίνης. Ανοίγματα : Απαγορεύονται τα ανοίγματα προς γειτνιάζουσες οικοδομές.   Κάγκελα : Τοποθετούνται στις ανοικτές όψεις των χώρων στάθμευσης και κατά μήκος επιφανειών με διαφορά ύψους άνω των 75cm.   Αερισμός  :  Εφόσον ο σταθμός έχει τη δυνατότητα φυσικού αερισμού, πρέπει να προβλέπονται ανοίγματα 0,06 m2 / όχημα σε μικρούς και μεσαίους μεγέθους σταθμούς και 0,08 m2 / όχημα  σε μεγάλους σταθμούς. Αν απαιτείται μηχανικό σύστημα αερισμού αυτό πρέπει να επιτυγχάνει την πλήρη ανανέωση του αέρα 2 φορές ανά 1 ώρα. Σε σταθμούς με περισσότερους των 2  υπόγειων ορόφων υποχρεωτική είναι η προσαγωγή νωπού αέρα μέχρι και το τελευταίο υπόγειο.  Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης Θα πρέπει να περιφράσσεται από άκαυστο υλικό. Η επιφάνεια του θα πρέπει να διαστρώνεται με ασφαλτικό τάπητα και να έχει διαγραμμισθεί επί του δαπέδου η θέσεις στάθμευσης των  αυτοκινήτων. Το πλάτος της εισόδου - εξόδου του χώρου στάθμευσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 3m έως 6m. Ο σταθμός θα πρέπει να διαθέτει γραφείο κίνησης και πινακίδα που να  δείχνει τον αριθμό και τη διάταξη των θέσεων στάθμευσης. Φωτισμός απαιτείται μετά την 6μ.μ. Προβλέπεται η τοποθέτηση αυτομάτων πυροσβεστήρων σκόνης (ένας ανά δέκα αυτοκίνητα).   Στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ : Έχει διάρκεια 3 ετών με δυνατότητα παράτασης 2 ετών. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Έχει διάρκεια 10 ετών. Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων  ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ : Έχει διάρκεια 6 μηνών. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Έχει διάρκεια 3 ετών.

Χώροι στάθμευσης οχημάτων

Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού  σε όλη την Κρήτη Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  Νεκτάριος Κουμαντάκης Θουκυδίδου 29, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71307 Τηλ : 6946 170679  |  e-mail : services@koumantakis-engineer.gr