Αρχική σελίδα Βιογραφικό Υπηρεσίες Επικοινωνία Βιβλίο Συνδέσεις
Άδεια ίδρυσης συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων  Η άδεια ίδρυσης των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και  Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενης από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  α) Γραμμάτιο κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο   β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε 3 αντίτυπα, υπό κλίμακα 1:500  γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), του αιτούντος την άδεια και του  Μηχανικού στην οποία να βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το  συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του αιτούντος, ότι αυτός δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.  ε) Βεβαίωση περί υποβολής στην αρμόδια αρχή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1990.  στ) Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου, σε 3 αντίτυπα, σε κλίμακα 1:50 (και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1:100) που να εμφανίζουν: ι) • τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους,    • τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κλπ),    • όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων,    • την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων),    • υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και      • υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων.  ιι) Ενδεικτική τομή όπου θα εμφαίνονται    • τα ύψη των χώρων,      • η κλίση των ραμπών και      • η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.  ζ) Τεχνική έκθεση σε 3 αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι  εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές. η) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.  θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 Μηχανικού, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται  στο άρθρο 2, παρ. 5, του Π.Δ. 1180/81 (293Α) ή από άλλες σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αμαξωμάτων, υποβάλλεται μελέτη υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό, στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη  κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, εκτιμάται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής-  αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.Δ. 1180/81.  ι) Μελέτη σε 3 αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες  του συνεργείου. Ειδικότερα για τα συνεργεία βαφών και συντήρησης, απαιτείται μελέτη υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό, η οποία να περιγράφει και το επιλεγόμενο  σύστημα αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών.  κ) Προϋπολογισμό της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, σε 3 αντίτυπα υπογραφόμενα από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό που συνέταξε τις μελέτες και τον  αιτούντα.  λ) Προκειμένου για συνεργείο που πρόκειται να εγκατασταθεί οε χώρους πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου από τον  ισχύοντα κανονισμό της πολυκατοικίας.  μ) Αποδεικτικά πληρωμών.  Η άδεια ίδρυσης συνεργείου ισχύει 2 χρόνια και μπορεί να παραταθεί, με αίτηση του ενδιαφερομένου, για 2 ακόμη χρόνια. Άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων Η Άδεια Λειτουργίας συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδόσει την άδεια ίδρυσης αυτού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη της, αίτησης του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενης από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  α) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του επιβλέψαντος κατά νόμο υπεύθυνου, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα  με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του παρόντος και της άδειας  ίδρυσης. β) Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται, πριν από  την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκμεταλλευτή).  γ) Άδεια οικοδομής ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου, απαιτείται η  υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή.     δ) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του ν.δ. 3100/1954 (Α' 254) ή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του ν. 1575/1985. Ειδικώς για τα συνεργεία επιδιορθώσεων μικροφθορών απαιτείται θεωρημένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος είτε «Τεχνίτη αμαξωμάτων» ή «Τεχνίτη Βαφής» του ν.  1575/1985, είτε διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων ΑΕΙ ή Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων ΤΕΙ του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 1575/1985, καθώς και βεβαίωση πιστοποιημένου Κέντρου  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ότι ο κάτοχός της έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο περιβαλλοντικής διαχείρισης (HOUSEKEEPING) που ορίζεται με την υπ' αρ. 19197/1483/5.8.1997 (Β' 743) απόφαση του Υπουργού Με-ταφορών και Επικοινωνιών.  Οι εκμεταλλευτές ή μισθωτές συνεργείων επιδιορθώσεων μικροφθορών πρέπει να έχουν βεβαίωση της παρασκευάστριας ή προμηθεύτριας των υλικών επιδιόρθωσης μικροφθορών εταιρείας  ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτής, από την οποία να προκύπτει η εκπαίδευση του τεχνίτη ή εκμεταλλευτή στην ειδική εργασία της επιδιόρθωσης αυτοκινήτων για όλα τα υλικά  (υδατοδιαλυτά χρώματα), συσκευές και μηχανήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών τους.  Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος των ανωτέρω αδειών και βεβαιώσεων, τότε προσκομίζεται η αντίστοιχη άδεια και βεβαίωση υπαλλήλου του συνεργείου,  συνοδευόμενες από δελτίο αναγγελίας προσλήψεως ή θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του συνεργείου.  ε) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.  στ) Αποδεικτικά πληρωμών   Μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης και δικαιολογητικών, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος. Τροποποιήσεις σε συνεργείο  Σε περίπτωση που έλαβε χώρα μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του συνεργείου, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούμενων κατά  περίπτωση σχεδίων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδόσει την αρχική άδεια λειτουργίας, με αίτηση του ενδιαφερομένου, μέσα σε εύλογη προθεσμία από  τότε που επήλθε η υπόψη μεταβολή. Τα νέα σχέδια συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνική έκθεση της επελθούσας με-ταβολής, το σχετικό προϋπολογισμό, αμοιβές και λοιπά στοιχεία  που απαιτούνται κατά περίπτωση 

Συνεργεία επισκευής οχημάτων

Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού  σε όλη την Κρήτη Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  Νεκτάριος Κουμαντάκης Θουκυδίδου 29, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71307 Τηλ : 6946 170679  |  e-mail : services@koumantakis-engineer.gr